Tuesday, December 9, 2014

'School of Tantra Movement' practische folder - NL vertaling

[English traslation below ;]
Hier kun je een pdf versie downloaded om uit te printen en te delen.  https://archive.org/details/tantraschoolmovementpink_201405
Deze kun je als een verjaardagscadeau geven aan de persoon die je liefhebt of degene waarom geeftZe zijn ook verkrijgbaar in de natuurvoeding winkels, sommige spirituele en culturele centra ...

De hoofdvisie van de 'School Of Tantra Movement' is het verspreiden van liefde. Het is het meest
belangrijke ding in ons leven en de grootste kracht om de wereld te veranderen om er een betere
plek van te maken.

Voor mij is seksualiteit het meest dichtbij, meest intieme en de mooiste uitdrukking van liefde.

Dit is wat ik in de workshops deel, maar ook in deze folder zal je aantreffen:

- Enig advies hoe je leven te verbeteren (wat ook invloed heeft op het leven van anderen)
- Jezelf lief te hebben - hetgeen de eerste stap is in het liefhebben van anderen
- Intimiteit te bevorderen - niet alleen in bed, maar in je gehele leven
- bepalen wat in je relatie van belang is - Ik geloof dat liefde ook voor jou het meeste belangrijke is. Vergeet dat nooit.

Wanneer je de volgende keer naar het toilet gaat, stop met urineren bij de inademing. De spieren die je gebruikt zijn de bekkenbodemspier. Knijp ze samen en ontspan ze 20 keer 3 keer per dag.
Zoals bij iedere oefening, bouw het langzaam op. Doe het iedere dag langer tot 30, 40, 50… totdat je in staat zult zijn om het tenminste 3 minuten te doen. Blijf oefenen. Zoals je zult merken is het trainen van de bekkenbodemspier niet zichtbaar voor anderen en het eist niet je aandacht op, dus is het perfect om te doen in alle mogelijke situaties (ik doe het zelfs terwijl ik deze tekst schrijf :))

Ademen: Observeer je adem zo vaak en zo lang als je kan. Het zal je kalmeren, ontgiften, meer energiek maken.
Het zal je concentratie toenemen en je gezondheid. Het zal je in het 'hier en nu' brengen. Het zou je kunnen
openen voor andere dimensies, niet alleen in het vrijen maar in je gehele leven.

Eet minder vlees, melkproducten en meer fruit, groenten, natuurlijk, plaatselijk, veganistisch, rauw ... en geniet ervan met volledige gewaarzijn!

Een gram van oefening is meer waard van 1000 gram theorie

Daarom gebruik het en verlies het niet.

Ik bied aan:

- workshops voor iedereen
- voor relaties
- massage cursussen
- lezingen door mijzelf en/of andere leraren
- privĂ© sessies en massages 

Als je meer zou willen weten, aarzel niet om te vragen:
mgriks@gmail.com
0(031)684955749

Michal Marek Griks
Je kunt er hier meer erover lezen:
tantramovement.blogspot.nl

School Of Tantra Movement practical leaflet

Here you may download pdf version to print and share. https://archive.org/details/tantraschoolmovementpink_201405
This one you may give as birthday gift to the person who you love or/and care
They're also available in organic shops, some of the spiritual and cultural centers...

The main vision of School Of Tantra Movement is spreading the love. It is most
important thing in our life and the biggest power in changing the world in to a better
place.For us sexuality is most close,most intimate and most beautiful expression of love.

This is what we are sharing on our workshops but also shortly on this leaflet:

Few advice to improve your life ( so, the life of the others as well )
Love yourself - this is the first step to love the others
Increase intimacy - not only in your bed but in your whole life
Prioritise your relationship - I believe love is most important for you too. Never forget about it.

PC muscle: Training the PC muscle, sometimes called "muscles of love" is one of the most simple but also most
efficient and beneficial technique, what people can get from tantra. There are many health, physical, mental and
sexual benefits of training that muscles.
When you next time go to the toilet, on every in breath stop urinating.  Recognise clearly what muscles are you using.
That's PC muscle. When you know them, squeeze them and relax them 20 times, 3 times per day. Like with every
practise build it slowly. Every day increase till 30, 40, 50...till you would be able to do it at least for 3 minutes.
Keep on practise. As you will notice training the PC muscle is not visible for others and doesn't take your attention,
so its perfect to do in all possible situations ( I'm doing it even, when I'm writing this text :) I bet with everyone that
after one month training, you would be thankful for that information... and I didn't loosed yet :)

Breathing: Observe your breath as often and as long as you can. It will calm you, detoxify you, energise you.
It will increase your concentration and health. It will bring you to the here and now. It may open you for other
dimensions not only in your love making but in your entire life.

Eat less meat,diary and more fruits, vegetables, organic, local, vegan, raw... and enjoy it with full awareness!

       One gram of practice is worth more than 1000 of theory...
                              So use it, don't loose it

We offer :
workshops for all,
for relationship,
massage courses,
lectures by us or/and other teachers,
private sessions and massages.

You can find out more here :
tantramovement.blogspot.nl

Do not hesitate to ask the questions:
mgriks@gmail.com
0(031)684955749
Michal Marek Griks

No comments:

Post a Comment