Thursday, July 16, 2015

Tantra Movement Year Training

Tantra Movement Year Training:

For more details you may contact Michal Marek Griks on fb or mgriks@gmail.com
You may check updates and invite your friends also here: https://www.facebook.com/events/792491397530560/

[Nederlandse vertaling beneden]

Where:
Amsterdam

Price:
For whole course:
only 1000 E if you pay before september
1300 E if you pay after 1st september
150 E for one weekend ( only if there is still place and if energy would allow you to step in )

When:
25-27.9
then every first weekend of the month
6-8.11.2015
4-6 12.2015
1-3.1.2016
5-7.2.2016
4-6.3.2016
1-3.4.2016
6-8.5.2016
3-5.6.2016
1-3.7.2016

Where:
SatCitAnanda, Retreat in Romania

Price:

For whole course:
only 3000 Lei if you pay before september
3500 Lei if you pay after 1st september
400 Lei for one weekend

When:
Every third weekend of the month
16-18.10.2015
20-22.11.2015
18-20.12.2015
15-17.1.2016
19-21.2.2016
18-20.3.2016
15-17.4.2016
20-22.5.2016
17-19.6.2016
15-17.7.2016

Tantra Movement Year Training


May give you opportunity to become our ( or independent )  :
- Professional assistant
- Masseur(se)
- Teacher
Maybe even coach, therapist, healer ( depends from your super talents what we may reveal from you :) 
 
Beside of that may guide you in to adventure of your life, deepest healing and liberation on all levels ( body, heart, mind and spirit ) in all dimensions ready for you. You will discover further steps in to unconditional Love for yourself, partner, others, animals, nature and whole universe. Being one with yourself as with whole universe would no longer be a beautiful slogan but may become experience of your life.
You may learn how to energise your passion(s), How to change your positive dreams in to the reality of here and now. 
 
Tantra Movement Year Training is based on years experience to get the best of you in most efficient but at the same moment, most save and comfortable way. There is a program, we guide you but in the end we also like to empower you to make the steps and choose your own directions. 
That''s why our program may always EVOLve according to the energy and needs of the group. 
During the year we will have 10 intensive weekends ended with practical exams ( not obligatory ) 

Every weekend would include 
Friday:
Intro open evening about the subject of the weekend . Theory and Practise
Saturday and Sunday:
Kundalini Yoga morning class, what would be recommended to follow as home work till next intensive weekend
Tantra Kriya Yoga morning class
One of many Osho meditations
Breath exercises and techniques
Theory supported with recommended book to read and follow as home work
Exercising, practising subjects from two courses what are base of our teachings:
Tantra course for all  http://tantramovement.blogspot.nl/2015/04/course-for-all.html
Tantra Massage Course  http://tantramovement.blogspot.nl/2015/04/tantra-massage-course.html
Subjects of the course for all would be more ( but not only ) at the beginning of the year, to slowly go deeper in to the subjects of Tantra Massage Course ( they would be also at the start but less often )
To increase the flow of energy we combined everything according to order of chakras and 5 elements.
More detailed program would be provided later to participants but you may already check the subjects on the links above. 
 
Individually we will guide you not only through your process but also in to directions of the professions what you choose for. Becoming a Tantra professionals require some attitudes, wisdom, nice powerful energy etc. Is in our higher interests of the Movement and humanity to provide you with best what we can share. Let the unconditional Love flow deeper higher in all dimensions !

You could transfer the amount to Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethical bank.

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl


[ Nederlandse vertaling ]

Tantra Movement Jaartraining


Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/792491397530560/


Waar:
Amsterdam

Prijs:
For whole course:
only 1000 E if you pay before september
1300 E if you pay after 1st september
150 E for one weekend ( only if there is still place and if energy would allow you to step in )
You could transfer the amount to Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethical bank.

Wanneer:
25-27.9
then every first weekend of the month
6-8.11.2015
4-6 12.2015
1-3.1.2016
5-7.2.2016
4-6.3.2016
1-3.4.2016
6-8.5.2016
3-5.6.2016
1-3.7.2016

Waar:
SatCitAnanda, Retreat in Romania

Prijs:

For whole course:
only 3000 Lei if you pay before september
3500 Lei if you pay after 1st september
400 Lei for one weekend

Wanneer:
Every third weekend of the month
16-18.10.2015
20-22.11.2015
18-20.12.2015
15-17.1.2016
19-21.2.2016
18-20.3.2016
15-17.4.2016
20-22.5.2016
17-19.6.2016
15-17.7.2016

Tantra Movement Jaartraining


Kan je de kans geven om bij ons (of onafhankelijk) te worden:
- Professioneel assistent
- Masseur(se)
- Leraar
Misschien zelfs coach, therapeut, heler ( hangt af van jouw super talenten die we kunnen openbaren bij jou :) )

Daarnaast kan het je begeleiden in het avontuur van je leven, diepste heling en bevrijding op alle niveaus (lichaam, hart, verstand en geest) in alle dimensies klaar voor jou. Je zult verdere stappen ontdekken in onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf, partner, anderen, dieren, natuur en het hele universum. Met jezelf één zijn als met het hele universum zal niet langer een mooie slogan zijn maar kan een ervaring van je leven worden.
Je kunt leren hoe je passie(s) te bezielen, hoe je positieve dromen te veranderen in de realiteit van hier en nu.

Tantra Movement Jaartraining is gebaseerd op jaren ervaring om het beste uit je te krijgen op de meest efficiënte maar tegelijkertijd meest veilige en comfortabele manier. Er is een programma, we begeleiden je, maar uiteindelijk willen we je ook bekrachtigen om zelf de stappen te zetten en je eigen richting te kiezen.
Dat is waarom ons programma altijd kan ontwikkelen volgens de energie en behoeften van de groep.
Gedurende het jaar zullen we 10 intensieve weekenden hebben, beëindigd met praktische examens (niet verplicht).


Ieder weekend zal omvatten:
Vrijdag:
Intro open avond over het onderwerp van het weekend. Theorie en Praktijk
Zaterdag en zondag:
Kundalini Yoga ochtendklas,
wat aanbevolen wordt te volgen als huiswerk tot het volgende intensieve weekend
Tantra Kriya Yoga ochtendklas
Eén van vele Osho meditaties
Ademhalingsoefeningen en technieken
Theorie ondersteund met aanbevolen boek om te lezen en volgen als huiswerk
Beoefenen, in de praktijk brengen van onderwerpen van twee cursussen die de basis zijn van ons onderwijs:
Tantra cursus voor iedereen  http://tantramovement.blogspot.nl/2015/04/course-for-all.html
Tantra Massage Cursus  http://tantramovement.blogspot.nl/2015/04/tantra-massage-course.html
Onderwerpen uit de cursus voor iedereen zullen meer (maar niet alleen) aan het begin van het jaar aan de orde komen, om langzaam dieper op de onderwerpen van de Tantra Massage Cursus in te gaan (die ook aan het begin zullen voorkomen maar minder vaak).
Om de energiestroom te doen toenemen hebben we alles gecombineerd volgens de orde van chakra's en 5 elementen.
Een gedetailleerder programma zal later verschaft worden aan deelnemers, maar je kunt alvast de onderwerpen bekijken via de links boven.

Individueel zullen we je begeleiden, niet alleen door jouw proces, maar ook in de richting van het beroep waar je voor kiest. Het worden van een Tantra professional vereist bepaalde houdingen, wijsheid, krachtige energie etc. Het is in ons hoger belang van de Movement en de mensheid om je van het beste te voorzien van wat we kunnen delen. Laat de onvoorwaardelijke Liefde dieper en hoger stromen in alle dimensies!

Je het bedrag kunt overdragen aan Michal Grygoruk NL92TRIO0390212989 in Triodos ethische bank

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl

1 comment: