Monday, February 2, 2015

Thankfulness Tantric event

[NEDERLANDS Vertaling beneden]
Even if you would be not able to come I hope you will enjoy the words below, in which I thank you for being in my life !
When:
~ in Saturday
07.02.15, 20.30 ~ 23.30 (?)
Where:
WG-terreinKetelhuisplein 41 Amsterdam


You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1537395293178495
This event will be something between a party, dance and workshop - you choose :) The main reason for this is mainly to express you my thankfulness to you for being on my tantric path. The other reasons are of course to see each other again, connect, reunite, have fun and share a good time and love. 

I now have more than 8 years of experiencing tantra. Many years of studying, practising and learning a lot, and more than three years of teaching. It started because I felt that love, healing, liberation and energy. What I experienced should be our all birthright. Tantra was one of the best things I have experienced in my life. It was the most most liberating, healing and empowering energy, so no wonder that as a dedicated activist I wanted to share it with others and let them feel the same.

The other reasons to teach came later: I realised that to become a master of something you have to start to teach it. Yes. Every workshop for you is a great lesson for me as well.

Then came something extra: I´m lucky to have had the opportunity to study at Rasayana Tantra Academy, which made me realise that to stay a good teacher I should always stay a good student. Tantra is like a never ending story: There are always new things to learn, to experience, to heal, to process and to liberate. Challenge after challenge, adventure after adventure, deepening in to your feelings, going further in to the love, to places you never expected before that even existed.
Three summers on Rainbows gatherings. Intensive teachings. Especially last summer: the first month in Romania, the second in Hungary ( world gathering ) made me ( and others as well ) so powerful. Teaching sometimes even more than 100 people, giving about 5-hour workshops, sometimes even twice a day. Going deep with the students, some of who where so dedicated that they finished two courses for 1st and 2nd level. We went through a lot together. It was just great to use my full potential, love and passion.
No surprise that afterwards it was hard to be back in the city again. I almost gave up, almost went in to winter hibernation or some other means of escape. My lovely daughter challenged me with the words: "Rainbow was easy. Now you have to face real life and find your way in the city."
The first monthly empowering days gave me the strength as well. Working together with flow, nature, moon energy and assistants brought more power and more dimensions into my sharing.
I was just thankful that I had managed to get out of my great depression and reduction in my teaching. After conquering the worst, I feel strong - like at Rainbow. I feel my wings are opening and I feel again that even the sky is not the limit ;)

Above all I feel gratitude to all who made me come to that point where I'm now.

Especially to all my partners with who I experienced beautiful love.
Thank you !
To all my teachers especially in Rasayana Tantra Academy
Thank you !
To all fellow students as well
Thank you !
To all my students
Thank you !
To assistants and all others who supporting Tantra Movement
Thank you !

To all people who I shared experiences with, that made us grow
Thank you !
To my whole family, friends, communities, fellow activists, squat mates, environmentalists... all who one way or another were and still are supporting me
Thank you !

I love you all <3

 
This event is for all of you ( your friends are welcome too ). Let's meet again, share beautiful energy of love and good times together. Let the magic grow in us !

There will be some some raw, organic, vegan, fair trade food provided but you're very welcome to bring and share your own vegan dish in the potluck style. You may donate anything you like, but you don't have to. Your presence is most important. Would be lovely to see you all. [Nederlandse vertaling]

Zelfs als kan niet komen, Ik hoop dat u hieronder genieten van de woorden, waarin ik dank u voor uw aanwezigheid in mijn leven!

Wanneer:
~ op zaterdag 07.02.15  20.30 ~ 23.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen:
https://www.facebook.com/events/1537395293178495

Tantrische dankbaarheidsgebeurtenis

Je kunt zelf kiezen hoe je deze gebeurtenis bekijkt; als feest of als dans en workshop.
De belangrijkste reden hiervoor is hoofdzakelijk om mijn dankbaarheid voor jullie aanwezigheid op mijn tantrische pad uit te drukken. De andere redenen zijn natuurlijk om elkaar weer te zien, te verbinden, wederzien, plezier hebben en een goede tijd en liefde te delen.
Ik heb nu meer dan 8 jaar ervaring met tantra. Vele jaren van studeren, praktizeren en veel leren en meer dan 3 jaren van lesgeven. Het begon omdat ik die liefde, heling, bevrijding en energie voelde.
Wat ik ervaarde zou het geboorterecht van ons allemaal moeten zijn. Tantra was een van de beste dingen, die ik in mijn leven heb ervaren. Het was het meest bevrijdende, helende en bekrachtigende energie; dus was het niet vreemd dat ik, als toegewijde activist, het wilde delen met anderen om hen hetzelfde te laten voelen.
De andere redenen om te gaan lesgeven kwam later; Ik realiseerde mij dat om meesterschap ergens in te verkrijgen; je moet beginnen met het te onderwijzen. Ja. Elke workshop voor jullie is ook voor mij een grote les.
Toen kwam er iets extra; Ik heb het geluk dat ik de kans heb gekregen om te studeren aan de Rasayana tantra academie; wat mij de realisatie gaf, dat ik om een goed leraar te zijn, ik altijd een goede student moet blijven.
Tantra is een verhaal zonder einde; er zijn altijd nieuwe dingen te leren, te ervaren, te helen, te verwerken en te bevrijden. Uitdaging na uitdaging, avontuur na avontuur, verdieping van je gevoelens, verder gaan in de liefde, naar plekken gaan waarvan je nooit wist dat ze bestonden.
 Drie zomers van regenboogontmoetingen; intensieve lessen. Vooral afgelopen zomer; de eerste maand in Roemenie; de tweede maand in Hongarije (wereld bijeenkomst); maakte mij zo krachtig. Soms lesgeven aan meer dan 100 mensen, workshops van 5 uren lang geven , soms wel 2 keer per dag.
Verdieping met de studenten, waarvan sommigen zo toegewijd waren, dat zij nivo 1 en 2 van de curcus  afronden.
 
Wij zijn samen door veel gegaan. het was fijn om mijn volledige potentie, liefde en passie te gebruiken. Geen wonder dat het moeilijk was om weer terug in de stad te zijn.
Ik gaf het bijna op, ging bijna in een winterslaap of andere vlucht manieren. Mijn lieve dochter daagde mij uit met de woorden; <regenboog was makkelijk, nu moet je het echte leven weer onder ogen zien en je weg in de stad vinden>.
 
De eerste maandelijkse bekrachtigingsdagen gaven mij ook kracht. Samenwerken met de flow, natuur, maanenergie en assistenten, bracht meer kracht en meer dimensie in mijn leven.
Ik was blij dat het mij was gelukt om uit de grote depressie en vermindering van het lesgeven te komen. Na het ergste overwonnen te hebben, voel ik me sterk als een regenboog. Ik voel dat mijn vleugels zich openen en ik voel dat zelfs de heml niet de grens is.
 
Boven alles voel ik dankbaarheid voor allen die gemaakt hebben dat ik op dit punt gekomen ben.
In het bijzonder naar al mijn partners met wie ik prachtige liefde heb ervaren. Bedankt!
Aan al mij leraren in het bijzonder in de Rayana tantra academy. Bedankt!
Aan alle medestudenten. Bedankt!
 Aan al mijn studenten. Bedankt!
Aan alle assistenten en alle anderen die de tantrabeweging steunen. Bedankt!
Aan alle mensen waarmee ik ervaringen heb gedeeld die ons liet groeien. Bedankt!
Aan mij hele familie, vrienden,woongemeenschappen, medeactivisten, kraakmaten, omgevingsgerichten.....
iedereen die mij op wat voor manier dan ook heeft ondersteund en die dat nog steeds doen Bedankt!
Ik hou van jullie allemaal.
 
Deze gebeurtenis is voor jullie allemaal ( je vrienden zijn ook welkom ). Laten we elkaar weerzien, mooie energie van liefde en mooie tijd samen delen. Laat de magie in ons groeien.
 
Er zal wat raw, organisch, vegan, fair trade voedsel zijn, maar je bent welkom om je eigen vegan voedsel te brengen en te delen in de potluckstijl.
je mag doneren wat je maar wilt, maar het hoeft niet. Je aanwezigheid is het meest belangrijkste.


No comments:

Post a Comment