Tuesday, January 13, 2015

Prive sessies en workshops NL vertaling

[English translation below:]

Prive sessies voor alleenstaanden en paren.

Ik, Michal, kan je ook alleen ontmoeten of met een partner in een prive, individuele sessie en workshop ... Ik kan samen met jou (en je partner) tijd doorbrengen met volledige aandacht. Ik zal deze tijd gebruiken om je onderbewuste te helen en te reinigen, om je bewustzijn te verruimen, zodat je meer gelukzaligheid, vreugde, plezier en liefde in je leven kan ervaren. Alles van dit op een materieel, energetisch en spiritueel niveau.

Wat kan je van een sessie verwachten ?

Ik deel mijn persoonlijke en individuele ervaring. Terwijl ik mijn eigen en jouw grenzen respecteer, hou ik ook voor ogen dat het werkelijke proces begint buiten het vertrouwde gebied.

Om die reden wil ik je gestructureerd aanmoedigen om je veilige beperkingen achter je te laten en het avontuur van je leven te ontmoeten. Tegelijkertijd wil ik je ook aanmoedigen om duidelijke grenzen te stellen en 'nee' te zeggen als je dat werkelijk voelt op dat moment. Als je nog niet bereidt bent om te veranderen, dan zal ik werken aan die bereidheid.

Suggesties voor stellen:

- Ontwikkeling van je intimiteit in relaties
- Verkennen van de synergy in meditatie en in de vertaling van sexuele energie
- Rollen en projectie in relatie (bijvoorbeeld: vader - dochter, zoon - moeder) en deze te transformeren boven het persoonlijke uit
- Vrijheid van het geforceert klaarkomen

Voor alleenstaanden:

- Hoe wordt je een groot liefhebber
- Het loslaten van onderbewuste patronen, wat zijn je conditioneringen in het zoeken naar een Partner
- Uitbreiding en cultivering van je sexuele energie
- Energie balans op alle nivuea's
- Opdrachten en doelen in je leven - hoe je eigen levenspad te volgen


De prijs is 50 Euro per uur.

Ik gebruik methodes zoals:

- Tantrische en Taoist technieken en transformatie
- Spelletjes, plezier, dans en beweging
- Visualisaties, meditaties en ontspannings oefeningen
- Gebed en affirmaties
- Massage
- Open communicatie

Prive workshops voor je relaties

Het is ook mogelijk voor mij om naar je huis te komen voor een intensieve 2 daagse tantra workshop. Dit voorstel is voor paren/stellen die aan hetvolgende willen werken:

- gewoon om elkaar te leren kennen
- als je een intieme relatie wilt ontwikkelen
- als je je wilt openen voor de behoeften van je partner
- voor het oplossen van je blokkades

- als jullie op zoek zijn naar manieren om elkaar te helen, maar ook als je uitkijkt naar meer begrip en harmonie in de warme omarming van je geliefde
- voor langdurige relaties om opnieuw de zintuigen te ontwaken en zodoende nieuwe energie en inspiratie in je leven te brengen
- als je de transcendente natuur van een partner relatie wilt herkennen
- voor diegene die de energie in partnershap willen ontwikkelen
- voor degene die kosmische eenheid willen bereiken
- voor degene die de essentie van liefde willen delen met de wereld

Het is mogelijk om deze workshop te geven in de locatie waar je je thuis voelt en waar ik ook mag werken aan de energie van de ruimte.

Ik kan door geheel Nederland reizen, zowel als het reizen naar andere landen.
Neem contact met me op ofwel door te bellen dan wel door het sturen van een e-mail om de details te bespreken.

Ik werk ook met een individuele aanpak van jouw behoeften in aansluiting met de aard van de situatie en energie. Voel je vrij om mijn andere
activiteiten te bekijken, wat ik doe en mij een voorstel te doen over wat je graag wilt dat ik aan zo'n prive sessie toevoeg.

Aarzel niet en stel de vraag
mgriks@gmail.com ,
Namaste

Michal Marek Griks - Tantrik, Kundalini yoga leraar
http://tantramovement.blogspot.nl


[English translation]

Private sessions and workshops

Private sessions for singels and couples.

I, Michal,I can meet you alone or with your partner on private, individual sessions and workshops... I can spend together time with total attention for you (and your partner). I will use this time to heal, to purify the subconsciousness, to expand the consciousness, to make you experiencing more bliss, joy, pleasure and love in your life. All of that on material, energetic and spiritual level.

What can you expect at the session.

I share my personal
and individual experience. While I respect my and your boundaries, I´m also keeping in mind that real progress begins outside of the comfort zone. That's why I will systematically encourage you to leave secure limitations and meet the adventures of your life. But in the same time, I will also encourage you to establish clear boundaries and say "no" when you really feel that way at that moment.If you're not ready to change, I will work on that readiness


Suggestions for couples:
Developing intimacy in relationships
Exploring synergy effect in meditation and in the transformation of sexual energy
Roles and projections in relation ( for example: father - daughter, son - mother ) and transforming them beyond personal level
Freedom from coercion of the ejaculatory


For singles :

How to become a great lover
The release of subconscious patterns what are conditioning while you search the Partner
Expanding and cultivating sexual energy
Energy balance on all levels
Tasks and goals in life - How to follow its own path of
life.

The price is 50 Euro per hour.

I use methods such as :
Tantric and Taoist techniques for transformation
Games, fun, dance and movement
Visualisations , meditations and relaxations
Prayers and affirmations
Massage and healing touch
Open communication

Private workshops for your relationship

It is also possible for me to come to your home for an intensive 2 days tantric workshop. This our proposal is addressed to couples who:
- just get to know each other
- they want to develop an intimate relationship
- they would like to open up to the needs of the partner.
- They want to dissolve the barriers,

- who are looking for way to heal themselves but also looking for understanding and harmony in the warm arms of the lover
- for long time relationships, who would like again awake the senses, who would like to bring new energy and inspiration to their life
- who want to recognise the transcendent nature of partner relationship
- who want to progress together,
- who would like to develop energy of partnership
- who would like to achieve cosmic union
- who would share the essence of love with the world.

Its possible to give the workshops also in your places , where you may feel home and I may also work on energy of the space.I could travel in whole Netherlands but also in other countries. Contact me by phone or email to discuss the details.

I always work with individual approach to your needs and to the particularity of the situation and energy. Feel free to check my other activities, what I do and suggest me including them in your private session

Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,

Namaste
Michal Marek Griks - Tantrik, Kundalini yoga teacher
http://tantramovement.blogspot.nlNo comments:

Post a Comment